Regulamin szkoleń organizowanych przez firmę

Monika Gawanowska – Personal Branding & Sales Lab

 

Dzień dobry!

Nazywam się Monika Gawanowska i jestem trenerem, który poprowadzi dla Ciebie wybrane szkolenie. Dziękuję, że odwiedziłeś moją stroną i zaufałeś jakości usług, które świadczę.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Monika Gawanowska – Personal Branding & Sales Lab, ul. Kalinowskiego 8/6, 15-875 Białystok, NIP 5992899531, REGON 368807861.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności za wybrane szkolenie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@monikagawanowska.pl.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Monika Gawanowska.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Monika Gawanowska – Personal Branding & Sales Lab.  

 2. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

Certyfikat - plik elektroniczny w formacie .pdf przesłany po Szkoleniu drogą elektroniczną Uczestnikom, którzy wzięli udział w Szkoleniu. 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Szkoleniu oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie i wyrażająca zgodę na kontakt w temacie Szkolenia, w tym na przesyłanie faktury VAT drogą elektroniczną. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia. 

Materiały szkoleniowe - udostępnione Uczestnikom materiały dydaktyczne zawierające wybrane zagadnienia poruszone w trakcie Szkolenia. 

Organizator – firma Monika Gawanowska – Personal Branding & Sales Lab, ul. Kalinowskiego 8/6, 15-875 Białystok, NIP: 5992899531.  

Zgłoszenie udziału w szkoleniu – odbywa się poprzez zakup szkolenia na stronie www.jaibiznes.pl lub poprzez zamówienie usługi szkoleniowej w wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@monikagawanowska.pl.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu  - wiadomość mailowa, wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia (jeśli zakup nastąpił poprzez stronę www.jaibiznes.pl) lub w komunikacji mailowej, potwierdzająca rezerwację miejsca. 

Regulamin – regulamin szkoleń organizowanych przez firmę Monika Gawanowska – Personal Branding & Sales Lab.

Szkolenie - szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem https://socialmediawbiznesie.pl/kursy-i-szkolenia/, a także https://jaibiznes.pl/3-szkolenia.  Szkolenie organizowane są w jednej z dwóch form:  

 • szkolenia otwarte (online), 

 • szkolenia zamknięte – na zlecenie firm (stacjonarne lub online). 

Trener - osoba prowadząca Szkolenie – Monika Gawanowska.

Uczestnik - osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu. 

Umowa - umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.   

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

 1. Klient oraz Uczestnik są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i do akceptacji jego postanowień przed zgłoszeniem chęci udziału w szkoleniu. 

 2. Klient zgłasza Uczestnika na Szkolenie, wysyłając e-mail na adres: kontakt@monikagawanowska.pl lub dokonując zakupu bezpośrednio na stronie www.jaibiznes.pl.  

 3. Potwierdzenie udziału w szkoleniu Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail otrzymanej od organizatora.

 4. W wiadomości potwierdzającej udział Klienta w szkoleniu zostaną sprecyzowane dalsze kroki postępowania, mające na celu m.in. dokładne zbadanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie Trenera do szkolenia.

 5. Najpóźniej 3 dni robocze przed Szkoleniem Organizator skontaktuje się z Uczestnikami drogą mailową w celu przekazania szczegółowych informacji dotyczących Szkoleniach, jak również w celu przekazania linku do spotkania, jeśli Szkolenie odbędzie się w formule online.

CENY, WARUNKI UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 1. Koszt uczestnictwa w Szkoleniu, a także metody płatności podane są w ofercie poszczególnych Szkoleń na stronie www.jaibiznes.pl, a także https://socialmediawbiznesie.pl/kursy-i-szkolenia/ . Szkolenia zamknięte są wyceniane po przesłaniu przez Klienta zapytania do Organizatora. Cena podana na stronie www.socialmediawbiznesie.pl jest ceną orientacyjną.

 2. Organizator korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT zgodnie  z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z tym wszystkie ceny podawane w ofercie Szkoleń są cenami brutto/netto.

 3. W zależności od wybranej formy Szkolenia warunki odpłatności mogą być różne:

·      płatność wymagana przed Szkoleniem,

·      płatność realizowana po Szkoleniu na podstawie odrębnie podpisanej umowy.

·      w przypadku zawarcia w ofercie tzw. spotkań follow-up (pogłębiających), które są realizowane po Szkoleniu, wymagane jest uiszczenie płatności po Szkoleniu i przed sesjami follow-up.

 1. Płatność za Szkolenie może być zrealizowana za pośrednictwem systemu Przelewy24, Paypal lub na podstawie odpowiedniej faktury proforma lub VAT na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. 

 2. Potwierdzenie udziału w Szkoleniu jest weryfikowane na podstawie otrzymanych wpłat, a także na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

 3. Dokonanie zapłaty przez Klienta za Szkolenie jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się i akceptacją przez Klienta oraz zgłaszanych przez niego Uczestników, Regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta i Uczestnika w zakresie wskazanym w Regulaminie.  

 4. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT i przesłania jej w formie elektronicznej.  

 5. Prośbę o wystawienie faktury pro forma należy zgłosić mailem na adres: kontakt@monikagawanowska.pl.  

 6. Brak uiszczenia pełnej płatności za Szkolenie w czasie wyznaczonym przez Organizatora w przesłanym Potwierdzeniu udziału w Szkoleniu jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w Szkoleniu. Organizator może przypomnieć Klientowi mailowo o konieczności zapłaty lub dopłaty i wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie płatności, którego bezskuteczny upływ oznaczać będzie rezygnację ze Szkolenia.  

 7. W przypadku, gdy Klient uiści tylko część kosztu Szkolenia i nie uiści pozostałej części ceny Szkolenia w ww. terminach, Organizator zwróci przesłane przez takiego Klienta środki, na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Szkolenie w terminie 14 Dni Roboczych. 

 8. Koszt Szkolenia obejmuje elementy wskazane każdorazowo w ofercie Szkolenia.  

 9. Organizator nie odpowiada za umiejętności techniczne Uczestnika, w tym za umiejętność skorzystania z programu, w którym prowadzone jest dane Szkolenie online lub/i umiejętności podjęcia aktywności w czasie Szkolenia. Ze względu na dobro pozostałych Uczestników Trener nie będzie przerywał lub opóźniał Szkolenia w przypadku problemów technicznych Uczestników.  

 10. Organizator zapewnia, że w trakcie realizowania Szkoleń online dane będą transmitowane transferem nie mniejszym niż 100 mega baitów na sekundę. Klient nie może też wnosić reklamacji ani wniosku o zwrot kosztów za Szkolenie online, jeżeli jego jakość łącza internetowego nie pozwala mu na uczestnictwo w Szkoleniu lub/i jego części lub/i częściach interaktywnych. 

 11. Jeżeli Klient nie weźmie udziału w Szkoleniu lub weźmie udział w jego części, Klient nie może wnosić o zwrot kosztów za Szkolenie. 

 12. Jeśli Klient weźmie udział w Szkoleniu, natomiast nie stawi się z różnych przyczyn na sesji/ sesjach pogłębiających, nie może wnosić o zwrot kosztów za Szkolenie. 

 13. Uczestnik Szkolenia online nie może zaprosić do uczestnictwa dodatkowych osób niż te, które zgłosił Klient i których uczestnictwo zostało opłacone. 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 

 1. W przypadku szkolenia otwartego Klient lub osoby przez niego zgłoszone mają prawo rezygnacji z udziału w Szkoleniu w ciągu 14 dni od dokonania płatności bez ponoszenia kosztów Szkolenia, jeżeli do Szkolenia pozostało więcej niż 14 dni. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 14 Dni Roboczych od daty planowanego Szkolenia, Organizator niezwłocznie zwróci 50% ceny Szkolenia. Środki niezwrócone Klient, po uzgodnieniu z Organizatorem, może zadysponować na inną formę wsparcia lub przenieść na poczet szkolenia organizowanego w innym terminie.

 2. Aby zrezygnować, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@monikagawanowska.pl.

 3. Klient nie może złożyć Rezygnacji ze Szkolenia w trakcie trwania Szkolenia.  

 4. Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego Rezygnacji i o dalszych krokach postępowania. 

 5. Zwrot kwoty za Szkolenie nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Szkolenie, chyba, że strony postanowią inaczej.  

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.  

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie oświadczenia o przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres kontakt@monikagawanowska.pl. Klient może w tym celu skorzystać z formularza, ale nie jest to konieczne.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bez konieczności ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.  

 4. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Organizatora. 

 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju Umowy, a przed przeprowadzeniem całości Szkolenia, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia.  

ODWOŁANIE SZKOLENIA  

 1. W przypadku, gdy Organizator z przyczyn losowych lub niezależnych od Organizatora nie będzie mógł przeprowadzić Szkolenia w podanym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Szkolenia. Uczestnicy niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo lub/i telefonicznie i zostanie im zaproponowany nowy termin Szkolenia. W ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji Klient ma możliwość rezygnacji z udziału w Szkoleniu. W takim przypadku Organizator zaproponuje Klientowi udział w takim samym Szkoleniu w innym terminie lub zwróci koszt poniesiony przez Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu wspomnianych 7 dni na wiadomość o zmianie terminu Szkolenia, traktuje się równoznacznie z akceptacją nowego terminu Szkolenia przez Klienta. 

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej lub/i prawnej za ewentualne szkody powstałe po stronie Klienta lub/i Uczestnika powstałe w wyniku odwołania bądź zmiany terminu Szkolenia przez Organizatora. 

PO REALIZACJI SZKOLENIA  

 1. Po ukończeniu Szkolenia, w ciągu 5 dni roboczych Klient otrzyma mailowo fakturę, jeżeli płatność została dokonana za pośrednictwem PayU. 

 2. Po ukończeniu Szkolenia, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych Klient otrzyma mailowo elektroniczny Certyfikat Ukończenia Szkolenia, jeśli oferta Szkolenia tak stanowiła.

 3. Materiały szkoleniowe Uczestnik otrzyma w terminie wskazanym przez Trenera podczas trwania Szkolenia.

 4. Wszystkie udostępnione Uczestnikowi materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim i nie mogą być udostępniane ani w całości, ani w części osobom trzecim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione. 

 5. Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów szkoleniowych przed dostępem osób trzecich. 

 6. Uczestnikowi nie wolno udostępniać przekazanych materiałów szkoleniowych osobom trzecim nieuczestniczącym w Szkoleniu.  

 7. Organizator nie przenosi na Uczestnika jakichkolwiek praw majątkowych do przekazanych materiałów szkoleniowych. 

 8. Wybrane Szkolenia, zgodnie z ofertą, mogą zawierać w pakiecie jedną lub kilka grupowych sesji pogłębiających. Nie wzięcie w nich udziału przez Uczestnika lub Uczestników nie uprawnia Klienta do zwrotu jakichkolwiek poniesionych przez siebie kosztów Szkolenia.

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI 

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem adresu email:kontakt@monikagawanowska.pl. Klient może skorzystać w tym celu z formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa/imię lub nazwisko Klienta, podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego), termin szkolenia, jak również wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 

 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 Dni Roboczych od momentu jej otrzymania. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji. 

 4. Klient składający reklamację zostanie poinformowany o przyjęciu wniosku o reklamację oraz sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową w ciągu 5 Dni Roboczych od reklamacji przez Organizatora. 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1.      Administratorem danych osobowych Klienta jest Organizator.

2.      Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1)      zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2)      realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3)      obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4)      identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5)      obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

6)      wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.      Odbiorcami danych osobowych Klienta są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca oprogramowania sklepu internetowego PrestaShop, dostawca systemu mailingowego.

4.      Dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie Organizatora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Klient może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Organizatora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Organizator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Klienta do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Klienta jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

5.      Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.      Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Organizatorem, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę.

7.      Strona wykorzystuje technologię plików cookies.

8.      Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://jaibiznes.pl/6-polityka-prywatnosci/.